Plastové panelové kontejnery PPK

Použití panelových kontejnerů

Plastové panelové kontejnery slouží ve spojení se stavebním opatřením (obetonování – železobeton) pro:


  • akumulaci dešťové vody,
  • akumulaci pitné vody,
  • nádrže chladicích okruhů,
  • pro osazení potravinářské technologie,
  • pro osazení technologie čistíren odpadních vod,
  • zachycování odpadních vod splaškových nebo průmyslových,
  • zásobníky chemikálií.

Kontejnery se vyrábí otevřené nebo uzařené. Použití konstrukce stropní desky kontejneru (plastové, betonové), zavisí na požadavku, na jednotlivé dispozici použití. Provedení stavební části osazení nádrže tj. tloušťka, vyztužení základové desky, obetonování a vyztužení stěn určí stavební odborník.

Kontejnery se používají jako vodotěsná vložka tvořící zároveň ztracené bednění pro následné obetonování. Jelikož praxe ukázala problém s většími celoplastovými žumpami, neboť při jejich vyčerpání tvoří lehkou skořepinu a při nahodilém výskytu hladiny spodní vody nad základovou spáru docházelo k „vyplavání nádrží“, naše společnost nabízí i tuto možnost, jak vybudovat bezodtokovou vodotěsnou jímku.

Dokumentace


Montáž plastového panelového kontejneru

Příprava stavební jámy pro uložení septiku musí být minimálně o 600 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže. Hloubka uložení nádrže závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění přítokového potrubí. Hloubka výkopu je dána součtem celkové výšky nádrže po úroveň vstupního víka a tloušťky podkladové desky.

Nádrž se ukládá do vodorovné polohy na litou betonovou desku, nebo betonový panel s doporučenou tloušťkou asi 150 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění). Úpravy spojené s výskytem spodní vody např. úprava podkladové desky armováním, nebo její zvětšení určí stavební odborník.

Plocha podkladové desky musí být vodorovná s tolerancí rovinnosti +/- 5 mm a před uložením septiku hladká bez zeminy, štěrku a dalších předmětů. Deska se opatří ocelovou sítí KARI min. průměru 6 mm s oky 100x100mm. U rovných stěn tato síť bude přetažena o 1 000 mm a ohnuta do svislé polohy.

Obetonování stěn nádrže prostým betonem min. tl. 300 mm na výšku nádrže při postupném dopouštění nádrže vodou.

Před manipulací s nádrží je nutno se přesvědčit, zda jsou vnitřní prostory prosté cizích předmětů a srážkové vody. Srážkovou vodu je nutno z nádrže před manipulací vyčerpat.

Přesný postup při osazování nádrží žump je popsán v Technicko - dodacích podmínkách plastových nádrží, které jsou součástí dodávky nádrže.

Plastové panelové kontejnery PPK - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Označení objem
V [m3]
A
[m]
B
[m]
H
[m]
H1
[m]
E
[m]
hmotnost
uzavřená
[kg]
hmotnost
otevřená
[kg]
PPK 7 7 2,20 2,00 2,16 2,08 0,40 540 440
PPK 9 9 2,70 2,00 2,16 2,08 0,40 620 500
PPK 11 11 3,20 2,00 2,16 2,08 0,40 710 580
PPK 13 13 3,70 2,00 2,16 2,08 0,40 790 630
PPK 15 15 4,20 2,00 2,16 2,08 0,40 910 730
PPK 18 18 5,20 2,00 2,16 2,08 0,40 1070 840
PPK 20 20 5,70 2,00 2,16 2,08 0,40 1180 950

Cena dodávky

V ceně není u kontejnerů složení nádrže na místě dodávky. V ceně je zahrnuto, záruční list a prohlášení o shodě výrobku výrobcem.

Dodací lhůta

4 týdny od podepsání smlouvy o dílo.

Garance

36 měsíců na plastový kontejner.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ č. 090-028614.