Plastové nádrže — žumpy PN (PŽ)

Použití plastových žump (nádrží)

Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody a nebo odpadní vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod nebo, kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických, nebo jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod podle ČSN 75 6402, v samostatné čistírně průmyslových odpadních vod či zneškodňovány jiným zvláštním způsobem.

Do žumpy se nesmějí přivádět jiné vody než odpadní, např. vody podzemní, pramenité, chladící, kondenzované, povrchové. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem. Žumpy jsou určeny pro umístění mimo komunikace a víko vstupní šachty umožňuje náhodné našlápnutí dospělého člověka (90 kg). Umístění žumpy musí umožňovat jeho občasné vyčerpání fekálním vozem. V případě umístění žumpy do pěší zóny je vhodnější provést obetonování vstupní šachty žumpy včetně použití litinového poklopu s rámem.

Provoz plastové nádrže

Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány (městské ČOV).

Dokumentace


Montáž plastové nadrže

Příprava stavební jámy

Plocha pro uložení žumpy musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže žumpy. Hloubka uložení žumpy závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového potrubí. Standartně jsou žumpy dodávány s výškou vstupní šachty nad víkem nádrže 400 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno zvětšit celkovou výšku nádrže. Hloubka výkopu je dána součtem celkové výšky žumpy po úroveň vstupního víka a tloušťky podkladové desky.

Podkladová deska

Žumpy se ukládaji do vodorovné polohy na litou betonovou desku, nebo betonový panel s doporučenou tloušťkou asi 100 - 200 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění). Úpravy spojené s výskytem spodní vody např. úprava podkladové desky musí být vodorovná s tolerancí rovinnosti +/- 3 mm a před uložením žumpy hladká bez zeminy, štěrku a dalších předmětů.

Uložení žumpy

Na podkladovou desku se usadí nádrž septiku a provede se připojení nátokového potrubí. Kruhové nádrže se obsypávají vhodnou zeminou (písek, prosetá zemina). Nádrže o průměru větším jak 2,0 m a v případě možností výskytu spodní vody nad základovou spáru je nutné provést obetonování nádrže po celém obvodu. Veškeré uvedené práce je třeba provádět za současného napouštění žumpy vodou! Přesný postup při osazování nádrží žump je popsán v Návodu montáže – nádrží plastových žump ŽP, který je součástí dodávky nádrže jako příloha D5.

Plastové nádrže PN (ŽP) - kruhové,oválné nádrže - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Označení D1 H1 H3 H2 H A B Hp Hd Tvar
PN 3 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 1,7 1,7 0,75 0,05 válec
PN 4 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 1,9 1,9 0,75 0,05 válec
PN 5 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 2,1 2,1 0,75 0,05 válec
PN 6 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 2,3 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 7 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 2,6 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 8 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 3,0 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 9 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 3,3 2,0/td> 0,75 0,05 ovál
PN 10 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 3,6 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 11 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 3,9/td> 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 12 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 4,2 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 13 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 4,5 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 14 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 4,9 2,0 0,75 0,05 ovál
PN 15 (ŽP) 0,15 1,75 2,0 0,5 2,55 5,2 2,0 0,75 0,05 ovál

Cena dodávky

V ceně není u PN 8 (ŽP 8) větších zahrnuto složení nádrže na místě dodávky. V ceně je zahrnuto provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže a vydání protokolu o těsnosti nádrže dle ČSN 75 0905, záruční list a provozní řád zařízení a prohlášení o shodě výrobku výrobcem.

Dodací lhůta

4 týdny od podepsání smlouvy o dílo.

Garance

36 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ č. 090-028614.