Biologické zemní filtry BZF

Použití biologického zemního filtru

Biologické plastové zemní filtry se používají jako dočišťovací stupeň čištění odpadních vod za objekty předčištění, jako usazovací nádrže – septiky. Na filtr se mohou přivádět pouze odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, sociální zařízení – WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní. Biologické zemní filtry jsou určeny pro umístění mimo komunikace.

Technologie čištění

Předčištěná odpadní voda se přivádí přívodním potrubím a následně rozvodnou drenáží do prostoru zásypu rozvodné drenáže. Voda gravitačně protéká filtrační náplní, jež tvoří betonářský tříděný písek D 4 - 8 mm, D 11 – 22 mm a na dně nádrže je položena sběrná drenáž, která „přefiltrované vody“ odvádí do větrací šachty, šachty na odběr vzorků. Z šachty gravitačně odtéká do odtokového potrubí.

V případě, že nelze gravitačně odvést vody z šachty, osadí se kalové čerpadlo, které vody přečerpá do odtokového potrubí jež je výše umístěno. V případě, že čerpací jímka je vyčerpána čerpadlo je vypnuto plovákovým spínačem. Jestliže dojde k závadě na čerpadlu je tento stav signalizován plovákovým spínačem do místa stálé obsluhy.

Zanesení náplně závisí na skutečném zatížení předčistícího objektu a množství odpadních vod. Životnost náplně se předpokládá 20 – 30 let.

Dokumentace


Montáž biologického zemního filtru

Příprava stavební jámy

Plocha pro uložení septiku musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže . Hloubka uložení zemního flitru závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového a odtokového potrubí.

Podkladová deska

Zemní filtr nevyžaduje betonovou základovou desku. Plastové dno nádrže se uloží na urovnané dno zbavené kamenů a nerovností, popřípadě se pod plastové dno položí geotextílie. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění), v době výstavby.

Uložení zemního filtru

Na podkladovou desku se usadí nádrž septiku a provede se připojení nátokového a odtokového potrubí. Nádrže zemního filtru se rovnoměrně zasypává filtračním materiálem a zároveň okolní prostor nádrže a to tak, aby nedocházelo k nadměrné deformaci stěn nádrže. Po naplnění nádrže filtračním materiálem se provede zakrytí nádrže geotextílií, fólií PVC a geotextílií.

Přesný postup při osazování nádrží zemních filtrů je popsán v Návodu montáže zařízení ČOV BSZF, který je součástí dodávky nádrže jako příloha B 5.

Kvalita vody na odtoku

(dle nařízení vlády ČR č.61/2003,Sb.)

  BSK NL CHSK

p - přípustná hodnota koncentrací pro rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod typu A, mohou být překročeny v povolené míře, stanoví vodoprávní úřad
m - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory vypouštěných odpadních vod typu A, jsou nepřekročitelné
typ vzorku A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

  p m p m p m
mg/l 40 80 50 80 150 220

Plastové biologické zemní filtry BZF - STAVEBNÍ ROZMĚRY

typ A
[m]
B
[m]
C
[m]
D
[m]
E
[m]
F

)* - průměr potrubí je shodný s odtokovým potrubím ze septiku
- rozdělovací šachta je součásti BZF 12, 16, 20

BZF4 3 1,5 0,85 1,0 0,110 )*
BZF6 3 2 0,85 1,0 0,125 )*
BZF8 4 2 0,85 1,0 0,125 )*
BZF10 5 2 0,85 1,0 0,125 )*
BZF12 2x BZF6 0,85 1,0 0,160 )*
BZF16 2x BZF8 0,85 1,0 0,160 )*
BZF20 2x BZF10 0,85 1,0 0,160 )*

Dodací lhůta

4 týdny od podepsání smlouvy o dílo.

Garance

60 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na celoplastový biologický zemní filtr řady BZF vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ č. 090-028651. Společnost vlastní CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009, CERTIFIKÁT Evropský svareč termoplastů (EPW).