Plastové odlučovače tuků POLAP

Použití odlučovačů tuků

Odlučovače tuků slouží k spolehlivému zachycování tuků na oddílné kanalizaci z restauračních provozů, rekreačních objektů, závodních jídelen a výroben masných výrobků. Slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, popřípadě jako samostatné čistící zařízení před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace. V celoplastovém provedení to je zařízení vodotěsné, kompaktní s dlouhou životností.

Odlučovače tuků jsou odvětrány přívodní kanalizací ventilační hlavicí nad střechu objektu, v případě osazení lapače v objektu se provádí přímé odvětrání samostatným potrubím.

Provoz odlučovače tuků

odlučovači tuků se gravitačně odděluje tuk od odpadní vody. Pro správnou funkci odlučovače tuku je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu nárůstu vrstvy tuku v odlučovači a její odstranění. Hromadění tuku závisí na intenzitě zatížení odlučovače.

Zachycený tuk se likviduje na základě pokynů zpracovaného a schváleného Programu likvidace a evidence odpadů příslušné provozovny.

Dokumentace


Montáž odlučovače tuků

Příprava stavební jámy

Plocha pro uložení odlučovače tuků musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže odlučovače.

Hloubka uložení odlučovače tuků závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového a odtokového potrubí. Standartně jsou odlučovače tuků dodávány s výškou vstupní šachty nad víkem nádrže 400 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno zvětšit celkovou výšku nádrže. Hloubka výkopu je dána součtem celkové výšky odlučovače po úroveň vstupního víka a tloušťky podkladové desky.

Podkladová deska

Odlučovač tuků se ukládá do vodorovné polohy na litou betonovou desku, nebo betonový panel s doporučenou tloušťkou asi 200 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění). Úpravy spojené s výskytem spodní vody např. úprava podkladové desky armováním, nebo její zvětšení určí stavební odborník. Plocha podkladové desky musí být vodorovná s tolerancí rovinnosti +/- 3 mm a před uložením septiku hladká bez zeminy, štěrku a dalších předmětů.

Uložení odlučovače tuků

Na podkladovou desku se usadí nádrž odlučovače tuků a provede se připojení nátokového a odtokového potrubí.

Přesný postup při osazování nádrží odlučovačů tuků je popsán v Technicky dodacích podmínkách odlučovačů POLAP.

Kvalita vody na odtoku

  EL BSK5 CHSK
mg/l do 50 do 800 do 1000

Cena dodávky

V ceně není u odlučovačů tuků POLAP 15 a větších zahrnuto složení odlučovače na místě dodávky. V ceně je zahrnuto provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže a vydání protokolu o těsnosti nádrže dle ČSN 75 0905, záruční list a provozní řád zařízení, certifikát.

Plastové odlučovače tuků POLAP - kruhové,oválnénádrže - STAVEBNÍ ROZMĚRY

Označení D1 D2 H1 H2 H3 H A B Hp Hd
NS 1 - (POLAP 1) 0,125 0,125 1,35 0,50 1,25 2,15 1 1 0,75 0,05
NS 2 - (POLAP 2) 0,125 0,125 1,35 0,50 1,25 2,15 1,2 1,2 0,75 0,05
NS 4 - (POLAP 4) 0,125 0,125 1,70 0,50 1,60 2,50 1,4 1,4 0,75 0,05
NS 7 - (POLAP 7) 0,15 0,15 1,80 0,50 1,70 2,60 1,6 1,6 0,75 0,05
NS 10 - (POLAP 10) 0,15 0,15 1,80 0,50 1,70 2,60 1,8 1,8 0,75 0,05
NS 15 - (POLAP 15) 0,20 0,20 1,80 0,50 1,70 2,60 2,0 2,0 0,75 0,05
NS 20 - (POLAP 20) 0,20 0,20 1,80 0,50 1,70 2,60 2,0 2,0 0,75 0,05
NS 25 - (POLAP 25) 0,20 0,20 1,80 0,50 1,70 2,60 2,0 2,0 0,75 0,05

Dodací lhůta

4 týdny od podepsání smlouvy o dílo.

Garance

60 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava

Dopravu lze objednat u výrobce.

Osvědčení

Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba. Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ č. 090-028614. Společnost vlastní CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009, CERTIFIKÁT Evropský svareč termoplastů (EPW).