Čistírny odpadních vod TEROVA 5VS — TEROVA 35VS

Domovní čistírny odpadních vod řady TEROVA — VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečistění. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.


Čistírny řady TEROVA-VS nabízíme v provedení

 • TEROVA 5 VS pro 2 — 6 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 10 VS pro 6 — 12 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 16 VS pro 13 — 18 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 20 VS pro 17 — 22 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 25 VS pro 22 — 28 ekvivalentních obyvatel
 • TEROVA 35 VS pro 25 — 40 ekvivalentních obyvatel

Popis funkce

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny odpadních vod s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu odpadních vod tvoří jedna kruhová nádrž vyrobená z polypropylenu, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně odpadních vod je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny odpadních vod dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

 1. Nádrž čistírny
 2. Provzdušňovací element
 3. Plovákový spínač
 4. Čerpadlo vyčištěné vody
 5. Dmychadlo
 6. Dávkovací čerpadlo síranu železitého
 7. Zásobní nádrž síranu železitého

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota Účinnost v % cca
BSK5 10 20 98%
CHSKCr 50 100 95%
NL 15 25 95%
N-NH4* 8 15 85%
PCelk 3 5 90%

Tyto hodnoty mohou být překročeny v případě nepravidelného nátoku, nedodržením provozního řádu, v případě výpadku elektrického proudu.

Výhody čistíren řady TEROVA-VS

Vyhoví podmínkám Nařízení vlády ČR č. 416/2010 Sb. – viz. Certifikát č.12 0668 T/ITC. Instalované čerpadlo umožní odkalení přebytečného kalu a jeho využití např. při kompostování.

Dokumentace


Další dokumentace na vyžádání

Technicko dodací předpisy (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování až po uzavření kupní smlouvy.

Stavební připravenost – obsahují výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.

Stavební osazení čistíren – popisují postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek.

ČOV TEROVA5 VS — TEROVA35 VS - STAVEBNÍ ROZMĚRY

ČOV EO m3/den D1 D2 H1 H2 Hp H D Hd
TEROVA 5 VS 2 - 6 0,70 0,16 0,16 1,45 1,40 0,75 2,30 1,50 0,09
TEROVA 10 VS 6 - 12 1,40 0,16 0,16 2,05 2,00 0,75 2,90 1,60 0,09
TEROVA 16 VS 13 - 18 2,10 0,16 0,16 2,05 2,00 0,75 2,90 1,95 0,09
TEROVA 20 VS 17 - 22 2,60 0,16 0,16 2,17 2,12 0,75 3,00 2,10 0,10
TEROVA 25 VS 22 - 28 3,70 0,16 0,16 2,17 2,12 0,75 3,00 2,40 0,10
TEROVA 35 VS 25 - 40 4,70 0,20 0,20 2,20 2,15 0,75 3,10 2,70 0,10

Základní uspořádání

Vzhledem k tomu, že čistírna odpadních vod má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace.

Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.

Dmychadlo se většinou umísťuje mimo čistírnu, je možné dmychadlo umístit i do nádrže ČOV.

Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.

Elektrický rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Zajištujeme

 • Výrobu čistírny podle specifikace zákazníka
 • Dopravu čistírny
 • Montáž technologie a montáž elektro
 • Záruční i pozáruční servis
 • Provedeme vestavbu technologie do stávající jímky (septiku)
 • Provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona - odborně způsobilou osobou
 • Provádění vzorkování vypouštěných odpadních vod a zajištění jejich následné laboratorní analýzy - odborně způsobilou osobou